Strona 8 z 59« Pierwsza...678910...203040...Ostatnia »

Oferta

Załącznik nr 1

w
postępowaniu nr 1/2022

……………………………………………………

Nazwa
i adres wykonawcy (pieczęć firmowa)

Oferta

na wykonanie usługi
sportowo-rekreacyjnej rzecz pracowników

Przedszkola Nr 47 w Lublinie

  1. Odpowiadając na zaproszenie z dnia 23 grudni 2021 r., znak: 1/22 do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług SPORTOWO-REKREACYJNYCH na rzecz pracowników Przedszkola Nr 47 w Lublinie, oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, za cenę brutto ……………………………………….. zł, słownie: ………….………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….
zł,

w
tym podatek VAT ……. %: ……………………..…………..
zł. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania w sprawie udzielenia zamówienia.

Oświadczamy, że zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie i zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności, uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert zakreślonego w Ogłoszeniu

Oświadczamy, że wzór umowy w sprawie zamówienia został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na proponowanych w nim warunkach w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Osobą
upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:

Pan/Pani
…………………………………………… ,

tel.:
………………………, faks: ……………………, e-mail:
……………………………..……….

Całość
naszej oferty składamy na kolejno ponumerowanych kartach w liczbie:
………………….

………………….,
dnia ………………. 2021 r.

………………………………………….

Podpisy
osób uprawnionych

do
reprezentowania Wykonawcy

Ogłoszenie 1/2022 – Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na rzecz pracowników Przedszkola Nr 47 w Lublinie

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do złożenia
oferty na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych poprzez
kartę typu multi sport na rzecz pracowników Przedszkola Nr 47 w
Lublinie.

1.
Nazwa i adres Zamawiającego:

adres strony
internetowej: www.p47.lublin.eu ; adres e-mail: poczta@p47.lublin.eu

2.Tryb
udzielenia zamówienia

Postępowanie
prowadzone bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, w trybie zapytania o cenę – na podstawie wewnętrznych
przepisów Zamawiającego dotyczących udzielania zamówień, do
których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest
usługa dotycząca zapewnienia pracownikom dostępu do obiektów
sportowych i korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych poprzez
kartę typu multi sport.

4.
Termin wykonania zamówienia

od 1 luty 2022 do
31grudnia 2022 r.

5.
Informacje o miejscu i terminie składania ofert oraz o miejscu,
terminie i trybie otwarcia ofert

5.1 Miejsce i termin składania
ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Przedszkole
Nr 47 ul. Mieszka I 3 20-610 Lublin lub drogą elektroniczną na
adres: poczta@p47.lublin.eu
Termin składania ofert: 31 grudnia
2021r. godz. 12.00

5.2
Miejsce i termin rozpatrzenia ofert
Rozpatrzenie ofert odbędzie
się w siedzibie Zamawiającego:

Przedszkole Nr 47 ul. Mieszka I 3
20-610 Lublin
Termin rozpatrzenia ofert 31 grudnia 2021 r.
godz. 12.15.

5.3 Tryb
rozpatrzenia ofert
Rozpatrzenie ofert będzie
jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy
(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny
wykonania zamówienia.

6.
Termin związania ofertą

Składający ofertę będzie
nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem
terminu składania ofert.

7. Opis sposobu
przygotowania ofert

1)
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

2)
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie
pisemnej.
3) Oferta powinna zawierać: cenę brutto (łącznie z
podatkiem VAT), stawkę podatku VAT oraz kwotę podatku VAT. Cenę
należy obliczyć jako całkowite wynagrodzenie wykonawcy za
wykonanie przedmiotu zamówienia.

4)
Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

5)
Kopie dokumentów dołączone do oferty, powinny być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez osobę, która podpisała ofertę.

6)
Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą spięte, ponumerowane i
podpisane lub parafowane przez osobę(y), która(e) podpisała(y)
ofertę.

7)
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8)
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8.Ocena
ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

1)
Zamawiający przeprowadzi badanie ofert, które zostaną złożone w
wymaganym terminie. W toku badania Zamawiający może zwrócić się
do wykonawców o usunięcie ewentualnych braków formalnych. Oferty
niespełniające wymagań określonych w Ogłoszeniu zostaną
odrzucone.
2) Zamawiający dokona oceny ofert, które nie
zostaną odrzucone.
3) Kryterium oceny oferty będzie 100% cena
wykonania przedmiotu zamówienia zawarta w ofercie.
4)
Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana oferta zawierająca
najniższą cenę.

9. Udzielenie zamówienia

1)
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złoży
najkorzystniejszą ofertę.
2) Jeżeli wykonawca, który złoży
najkorzystniejszą ofertę, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający może dokonać ponownego wyboru najkorzystniejszej
oferty spośród pozostałych ofert.

3)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i
nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyn.

10.
Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
udzielanie wyjaśnień treści ogłoszenia

1) Wykonawcy
mogą przesyłać oświadczenia, wnioski, zapytania oraz inne
dokumenty:
– pocztą na adres Zamawiającego;
– pocztą
elektroniczną na adres: poczta@p47.lublin.eu
Osobami
upoważnionymi do porozumiewania się w imieniu Zamawiającego z
wykonawcami są:
dyrektor Przedszkola Nr 47 w Lublinie Edyta
Działa
2) Zamawiający będzie przesyłał zawiadomienia,
odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz inne informacje i dokumenty
pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą na adresy wykonawców.

Kiermasz świąteczny

Drodzy Rodzice serdecznie zapraszamy do udziału w kiermaszu świątecznym, który organizuje rada rodziców Tęczowego przedszkola. W zamian za piękne ozdoby prosimy przynosić dary dla domu seniora.

GRUPA IV

Świąteczny czas czuć już w całym Tęczowym Przedszkolu, dzieci z IV grupy prezentują swoją choinkę.

Osiedlowe ubieranie choinki

Dzieci z grupy III i IV wzięły udział w corocznym ubieraniu choinki. Przedszkolaki zaprezentowały pastorałki i kolędy.

Rodzice dzieci z grupy I i II

Drodzy Rodzice

Informujemy, iż ze względu na przypadek zachorowania na covid 19 w naszej placówce dzieci ktore były obecne 13 grudnia w grupie I i II zostają objęte kwarantanną od 15 grudnia do 23 grudnia.

Wszystkim życzymy dużo zdrowia i spokoju.

Koncert Muzyczny „Już choinką pachnie dom”

W dniu 8. XII odbył się w przedszkolu Koncert Muzyczny pt. „Już choinką pachnie dom – kolędy i piosenki świąteczne”. Podczas muzycznego spotkania artyści zaprosili dzieci do aktywnego słuchania i wspólnego śpiewu popularnych kolęd i pastorałek. Przedszkolaki poznały także budowę, brzmienie i sposób gry na kontrabasie oraz przypomniały sobie wybrane zwyczaje bożonarodzeniowe.
Bardzo dziękujmy artystom za piękny występ i zapraszamy ponownie!

Uroczystość pasowania na przedszkolaka

Drodzy Rodzice, dzieci z grupy I stały się oficjalnymi, dyplomowanymi przedszkolakami. Witamy w grupie Żyrafek :)

Uroczystość 11 listopada

https://youtu.be/MQRqn7eOhfA

Informacja o opłatach za wyżywienie

W związku z dużym wzrostem cen artykułów spożywczych i koniecznością utrzymania wysokich standardów żywienia dzieci, zgodnie z obowiązującymi normami, jesteśmy zmuszeni zwiększyć stawkę żywieniową w naszym przedszkolu.

Od 01.01.2022 będzie ona wynosiła 6,80 zł dziennie.

Zabawy badawcze Jeżyków

W ogródku pojawił się pierwszy śnieg. Za mało, żeby lepić bałwana, ale w sam raz, żeby ugnieść śniegowe kule. Jeżyki badają, co się stanie ze śniegiem, gdy np. wpadnie do wody?…

Profilaktyka Krótkowzroczności

Uniwersytet Medyczny zaprasza do wzięcia udziału w pilotażowym programie profilaktyki krótkowzroczności, który dotyczy bardzo wielu dzieci. W ramach projektu został zrealizowany film instruktarzowy do którego zapoznania serdecznie zapraszamy.

Link do nagrania https://www.youtube.com/watch?v=76B5hxSQ96k

Uroczystość w wykonaniu III i IV grupy

W czwartek grupy III i IV przygotowały wzruszające i wiele wnoszące przedstawienie o Święcie 11 listopada. Młodsze grupy mogły oglądać starszych kolegów.

Bardzo dziękujemy i serdecznie gratulujemy wspaniałego występu dzieciom, Pani Asi i Pani Anicie.

Drodzy Rodzice

Drodzy rodzice dzieci obecnych 12 listopada,

ze względu na przypadek zachorowania na covid, dzieci które były tego dnia w przedszkolu zostają objęte obowiązkową kwarantanną od 16 do 22 listopada włącznie.

Życzymy dużo zdrowia

„Dom dla jeża” – akcja wspierająca jeże.

W listopadzie przedszkolaki uczestniczyły w akcji wspierającej jeże organizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin. W ramach akcji wsparcia jeży w ogródku wspólnie zgrabialiśmy liście, usypaliśmy z nich kopce i okryliśmy drobnymi gałązkami. Obok kopców w widocznym miejscu zamocowaliśmy samodzielnie wykonane tabliczki informujące, że w kopcu śpi jeż, żeby mogły dowiedzieć się o tym i o akcji także osoby przechodzące obok przedszkola.

Strona 8 z 59« Pierwsza...678910...203040...Ostatnia »
Luty 2023
S M T W T F S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Kategorie wydarzeń

  • Brak kategorii

Archiwalne grupy