Strona 5 z 61« Pierwsza...34567...102030...Ostatnia »

Szkoła Podstawowa nr 29

Drodzy Rodzice :)

Pracownicy wraz z Dyrektorem Szkoły nr 29 serdecznie zapraszają do zapoznania się z ofertą placówki :)

Zapraszamy także rodziców na Dzień Otwarty Szkoły w dniu 4 marca
2023 roku w godz. 10-12.

Informację na temat naboru na przyszły rok szkolny znajdują się na
naszej stronie internetowej.

Poniżej zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczącej Szkoły.

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej Nr 29 im. A. Mickiewicza (genial.ly)

Świętujemy Dzień Kota w przedszkolu

W piątek 17. lutego świętowaliśmy w przedszkolu Światowy Dzień Kota. W Grupie Kotków dzieci poznawały nowe informacje i ciekawostki o kotach, np. że każdy kot ma inaczej ukształtowany nos, tak jak każdy z nas ma niepowtarzalne linie papilarne. Dzieci wspólnie bawiły się przyniesionymi z domu maskotkami, wysłuchały bajki „Chory kotek”, bawiły się też w koty czworakując, miaucząc i pokazując koci grzbiet i w wesołą zabawę w „polowanie i łapanie myszki na włóczkę. Dzieci ćwiczyły także swoją buzię i język razem z Kotem Felusiem. Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe medale oraz książeczki z zadaniami.

TŁUSTY CZWARTEK W PRZEDSZKOLU ;)

W czwartek 16. lutego świętowaliśmy Tłusty Czwartek. Na zdjęciach grupa 3 podczas degustacji pączków z różnym nadzieniem. Jak oceniły przedszkolaki: Wszystkie pączki są pycha i palce lizać! ;)

Wycieczka do Radia Lublin

13. lutego przypadał Światowy Dzień Radia. Z tej okazji Grupa 3 Kotki wybrała się na wycieczkę do Radia Lublin. Podczas wycieczki przedszkolaki zwiedzały wnętrza radia i poznały pracujące tam osoby.
Pracownikom Radia z okazji Ich święta życzymy samych dobrych wiadomości! :)

11 lutego – Dzień dokarmiania zwierzyny leśnej

10 lutego, w przeddzień Dnia Dokarmiania Zwierzyny Leśnej przedszkolaki z gr. III rozpoznawały i nazywały zwierzęta leśne, oglądały film edukacyjny, dowiedziały się ciekawostek na temat dokarmiania leśnej zwierzyny i pracy leśniczego, a na koniec zastanawiały się, czy potrzebny jest taki dzień i dlaczego.
Zachęcamy wszystkie dzieci i rodziców do obejrzenia filmu i zainteresowania się tematem dokarmiania zimą leśnych zwierząt: https://www.youtube.com/watch?v=d5fmEbPyzzw

Źródło: ekokalendarz.pl

Gość w przedszkolu

W czwartek 9.02 gościliśmy w przedszkolu Panią Policjant z Komisariatu IV Policji przy ul. Zana, która opowiedziała o pracy policjanta, przypomniała z dziećmi zasady bezpiecznego poruszania się w pobliżu drogi i na przejściu dla pieszych oraz zasady bezpieczeństwa w kontaktach z nieznajomymi. Przedszkolaki miały także możliwość zastanowić się, jak właściwie i bezpiecznie zachować się w różnych sytuacjach, które mogą je spotkać każdego dnia. Dziękujemy za bardzo ważne i ciekawe spotkanie ;)

Dzień Pizzy

W czwartek 9.02 świętowaliśmy Dzień Pizzy. Oto wypieki w wykonaniu przedszkolaków z grupy III. Jak stwierdziły dzieci podczas degustacji: Pizza najlepsza pod słońcem!

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

Procedura

Postępowanie
w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

Podstawa
prawna:

Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69), ustawa o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

Cel
procedury
 

Procedura
ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz
chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

Zakres
procedury
 

Procedura
dotyczy postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w
przedszkolu.

Uczestnicy
postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice
  (opiekunowie prawni)
  :
  muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco
  czystości skóry głowy własnego dziecka.
 2. Nauczyciele:
  zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi
  przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w
  placówce.
 3. Pracownicy
  obsługi
  :
  winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w
  danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
 4. Dyrektor:
  jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków
  pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Sposób
prezentacji procedury :

 1. Umieszczenie
  treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie
  rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach
  organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Zapoznanie
  wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

Tryb
dokonywania zmian w procedurze

 1. Wszelkich
  zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy
  lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą
  zmian może być również rada rodziców.
 2. Proponowane
  zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 3. Zasady
  wchodzą w życie z dniem: 01.09.2022
  r.

Opis
procedury

Zgoda
rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką
zdrowotną przez pielęgniarkę) jest równoznaczna z wyrażeniem
zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości
skóry głowy dziecka.

Rodzice
lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej
kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na
tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców.

 1. Dyrektor
  przedszkola zarządza dokonanie przez osobę wyznaczoną kontroli
  wszystkich dzieci w grupie  z zachowaniem zasady intymności
  (kontrola indywidualna  w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola
  może również zostać przeprowadzona z inicjatywy .
 2. Wychowawca
  zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o
  konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry
  głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań,
  informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich
  domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie
  informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali
  zjawiska.
 3. Aby
  skutecznie wyeliminować wszawicę, na czas kilkudniowej kuracji
  należy dziecko odizolować od grupy, tj.  pozostawić w domu.
 4. Dyrektor
  lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o
  stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej
  kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów
  domowników.
 5. W
  przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu
  kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor
  przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej,
  udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.
 6. Wyznaczony
  pracownik przedszkola po upływie 7 -10 dni kontroluje stan
  czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach
  higienicznych przez rodziców.
 7. W
  sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań,
  wychowawca zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia
  bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy
  społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją
  funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia
  potrzebnego wsparcia).

Stanowisko
Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia
w sprawie
zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży 

Wszawica
zaliczana jest do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi i nie
znajduje się w wykazie chorób zakaźnych stanowiącym załącznik
do obowiązującej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr
234, poz. 1570 z późn. zm.). Wynika to z faktu, że na terenie
Polski od lat nie występują już niebezpieczne choroby zakaźne
przenoszone przez wszy (np.: dur wysypkowy).

Tym
samym, przypadki wszawicy nie są objęte zakresem działania organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i brak jest podstaw do wydania
decyzji administracyjnej nakazującej dziecku z wszawicą wstrzymanie
się od uczęszczania do placówki oświatowej lub w trybie
określonym ustawą. Decyzja o pozostaniu dziecka w domu do czasu
usunięcia wszy nie wymaga interwencji organów władzy publicznej w
trybie przewidzianym przepisami rangi ustawowej, lecz znajduje się
całkowicie w gestii jego rodziców lub opiekunów. Zaleca się, aby
działania higieniczne przeciw wszawicy były podjęte przez rodziców
lub opiekunów niezwłocznie, a czas nieobecności dziecka w placówce
był możliwie najkrótszy.

Wszawica
pozostaje istotnym problemem higienicznym i może w pewnych
przypadkach być sygnałem zaniedbań opiekuńczych rodziców lub
opiekunów w stosunku do dziecka, co nie może być lekceważone.
Ponieważ ciężar zwalczania wszawicy został przesunięty z działań

o
charakterze przeciwepidemicznym realizowanych przez inspekcję
sanitarną, obecnie, działania w tym zakresie w sytuacjach
stwierdzonych zaniedbań opiekuńczych wobec dziecka pozostają w
kompetencji placówek, w których przebywają dzieci i ośrodków
pomocy społecznej. Istniejące w tym zakresie regulacje prawne są
wystarczające dla skutecznej walki z wszawicą.

Działania
profilaktyczne w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych
muszą być realizowane systematycznie i w sposób skoordynowany.
Niezbędna do tego jest współpraca pomiędzy rodzicami, dyrekcją
placówki, nauczycielami i wychowawcami/opiekunami oraz pielęgniarką
lub higienistką szkolną. Obejmują one systematyczną akcję
oświatową (pogadanki, materiały informacyjne w formie ulotek)
skierowaną do dzieci i młodzieży oraz rodziców. Zapewnienie
warunków organizacyjnych do bezpiecznego i higienicznego pobytu
dzieci w placówkach oświatowych i opiekuńczych jest obowiązkiem
dyrektora placówki zgodnie z art.39 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia7
września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.).
Należy przyjąć, że zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w szkole lub placówce) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Nie ma zatem konieczności uzyskiwania od rodziców lub opiekunów każdorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czystości głowy u dziecka.
O terminie planowanej kontroli higienicznej należy powiadomić rodziców lub opiekunów dziecka. Kontrola musi być prowadzona w sposób indywidualny, w wydzielonym pomieszczeniu. Osoba, która przeprowadza kontrolę powiadamia o jej wynikach dyrektora placówki. Informacja dla dyrektora (zgodnie ze standardem poufności) obejmuje: fakt wystąpienia wszawicy oraz skalę zjawiska w danej grupie dzieci, nie może obejmować danych personalnych dziecka. Równocześnie, indywidualnie, pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki lub higienistki szkolnej w placówce – opiekun dziecka) zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o konieczności podjęcia niezwłocznych zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działania i monitoruje skuteczność ich działań.
Istnieje możliwość, że niektórzy rodzice wyrażą sprzeciw wobec informacji o kontroli higienicznej swojego dziecka, bądź nie podejmą niezbędnych działań higienicznych. W takim przypadku, należy zawiadomić dyrektora placówki, o obawach co do właściwego wykonywania obowiązków rodzicielskich wobec dziecka. W przypadku uporczywego uchylania się rodziców lub opiekunów dziecka od działań mających na celu ochronę jego zdrowia i dbałości o higienę, dyrektor szkoły zawiadamia pomoc społeczną. Brak działań rodziców może bowiem rodzić podejrzenie o zaniedbywanie przez nich dziecka, a w pewnych przypadkach, podejrzenie o nadużycia popełniane wobec dziecka w jego środowisku domowym. Z tego względu, brak współpracy z rodzicami nie może być przez władze szkolne lekceważony. W sytuacji, kiedy rodzice lub opiekunowie nie mogą lub nie są w stanie sprostać zadaniu sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób, który chroni jego dobro – niezbędne jest udzielenie tej rodzinie pomocy opiekuńczo-wychowawczej w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)

Postępowanie
w przypadku stwierdzenia wszawicy w placówce:

1. dyrektor
placówki zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę
upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci
grupie lub klasie oraz wszystkich pracowników szkoły lub
placówki, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna
w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może również zostać
przeprowadzona z inicjatywy wychowawcy i dyrektora;
2. wychowawca
zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o
konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych
skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie
działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji
wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań;
jednocześnie informuje dyrektora placówki o wynikach kontroli i
skali zjawiska;
3. dyrektor
lub upoważniona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje
wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z
zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz
czystości głów domowników;
4. w
przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu
kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły
lub placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej,
udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy;
5. wychowawca
po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy
dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców;
6. w
sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań,
wychowawca zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia
bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy
społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją
funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia
potrzebnego wsparcia).

WSZAWICA

Etiopatogeneza

Wszawica to przede wszystkim wszy pasożytujące na ciele
człowieka i zmiany skórne przez nie wywoływane. Wszy pasożytujące
na skórze człowieka powodują ukąszenia i następujące zwykle po
nich niewielkie grudki obrzękowe. W miejscach ukąszenia człowiek
odczuwa znaczny świąd. Wskutek drapania powstają liczne przeczosy,
nadżerki pokryte strupami, często dochodzi też do wtórnego
nadkażenia chorobowo zmienionej skóry.
Wszawica jest rozpowszechniona we wszystkich krajach świata. Wszawica głowowa to powszechny problem, który nie jest wyłącznie oznaką braku higieny. Każdy może nabawić się wszawicy, a szczególnie podatne są dzieci i młodzież, które przebywają w skupiskach (żłobek, przedszkole, szkoła).
W zależności od czynnika wywołującego zmiany, wszawicę dzielimy na:

głowową,
odzieżową,
łonową.

Wszawica
głowowa.

Wesz głowowa ma długość 2-3 mm, kolor brudno-biały lub szary,
który może stać się jaśniejszy lub ciemniejszy zależnie od
koloru włosów człowieka. Żyje około miesiąca, jednak poza głową
człowieka może przeżyć 1-2 dni Samiczka składa od 100 do 300
jajeczek dziennie nazywanych gnidami, które przylegają mocno do
włosów dzięki substancji klejącej. W ciągu 6 do 10 dni rodzi się
larwa, która przeradza się w dorosłego pasożyta w ciągu
następnych 10 dni. Wesz głowowa umiejscawia się najczęściej w
okolicy potylicznej i skroniowej. W tych okolicach zmiany są
najbardziej nasilone. W wyniku drapania wytwarzają się powierzchnie
sączące, pokryte strupami, z tendencją do wtórnych infekcji
zmienionej skóry.

Wszawica
odzieżowa.

Wywołana jest przez wesz odzieżową (3-4,5 mm), która rozmnaża
się znacznie szybciej i żyje około 10 dni. Pasożyty
przytwierdzają się wyłącznie do ubrań, najczęściej w szwach
ubraniowych, przy zakładkach i innych załamaniach tkaniny. W
przewlekłej wszawicy odzieżowej dochodzi do powstawania
charakterystycznych brunatnych przebarwień, niewielkich blizn po
przeczosach oraz wtórnych zakażeń ropnych. Wesz odzieżowa może
przenosić pałeczki duru brzusznego.
Wszawica łonowa. Wywoływana jest przez niewielką wesz o długości 1,5-2mm, która przytwierdza się do włosa tuż przy powierzchni skóry. Cechą charakterystyczną jest znaczny świąd okolic łonowych i podbrzusza, a w części przypadków stwierdza się tzw. plamy błękitne w miejscach po ukłuciach wszy.

Jak
manifestuje się wszawica?

Zazwyczaj zauważa się wszy gdy pojawia się dokuczliwy świąd
skóry głowy. W wyniku drapania swędzenia dochodzi do uszkodzenia
skóry i w efekcie – wystąpienia strupów. Czasem swędzenie nie
występuje, a wszy odkrywa się przypadkowo, czesząc się lub myjąc
włosy. Na włosach mogą być też obecne tylko jajeczka (gnidy),
które wyglądają jak malutkie (około 1mm.) białe lub szare
„skorupki”, przyklejone tak silnie do włosów, trudno je
oderwać; białe płatki, które łatwo spadają z włosów to martwa
skóra lub łupież. W tym wypadku osoba zakażona może nie czuć
swędzenia. Miejsca, w których najczęściej gnieżdżą się wszy
to kark, skronie i za uszami. Aby je zobaczyć, trzeba podnieść
włosy ruchem „pod prąd” i pozwolić im bardzo powoli opadać
obserwując jednocześnie bardzo dokładnie.

Profilaktyka
i zwalczanie wszawicy

Występowanie
wszawicy wśród dzieci i młodzieży nasila się w okresie
wakacyjnym, szczególnie wśród dzieci młodszych, które nie
posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę
osobistą. Przebywanie dzieci w skupiskach podczas wyjazdów, wspólna
zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Wskazania
profilaktyczne dla rodziców i dzieci przed wyjazdem na zorganizowane
formy wypoczynku (kolonie, obozy, zielone szkoły, itp.) lub
internatu, sanatorium itp.:

związywanie długich włosów lub krótkie włosy ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,
używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów,
codzienne
czesanie i szczotkowanie włosów,
mycie
skóry głowy i włosów w miarę potrzeb, nie rzadziej, niż raz
w tygodniu,
wyposażenie
dzieci w środki higieniczne takie jak szampony z odżywką
ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,
po
powrocie do domu – systematyczne sprawdzanie czystości skóry
głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie
uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub innej placówki.

W
sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach należy zastosować
dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty
i ich jaja. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji
powinni się poddać wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie
gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach
narażania się na bliski kontakt z innymi osobami (treningi
sportowe, zajęcia edukacyjne lub rekreacja grupowa), częste mycie
włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie,
spinki) utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów. Częste mycie i
kontrolowanie głowy dziecka (2 razy w tygodniu) z jednej strony jest
właściwym nawykiem higienicznym, a z drugiej strony pozwala szybko
zauważyć zakażenie. Szampony i inne produkty „przeciwko wszom”
nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być używane jako
środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na
opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w
odstępie kilku dni (mniej więcej 7 czy 10), w celu zabicia larw Do
kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie
gnid jest trudne, stąd poleca się ich ściąganie lub obcięcie
włosów. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z
dodatkiem szamponu przeciwko wszom i moczyć w wodzie około godzinę.

W przypadku stwierdzenia wszy odzieżowej, ubrania prać
w pralce w temperaturze 60° (temperatura powyżej 53,5°C zabija
wszy i ich jajka). Prześcieradła, poszewki na poduszki, ręczniki i
odzież, należy wyprasować gorącym żelazkiem.

Podstawową
zasadą profilaktyki wszawicy jest stała systematyczna kontrola
czystości skóry i włosów dokonywana przez RODZICÓW lub OPIEKUNÓW
i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia.
W takiej sytuacji rodzice powinni również uczciwie poinformować
rodziców wszystkich dzieci, z którymi miało ono kontakt. Pomoże
to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie się
nawracającemu wzajemnemu zakażaniu się dzieci.

Koncert Muzyczny „Zimowe opowieści”

7.02. – Koncert Muzyczny „Zimowe opowieści” – Zapoznanie z wyglądem i brzmieniem flugelhorna, przybliżenie zwyczajów pingwinów cesarskich.

Wycieczka Grupy III do Biblioteki

W piątek 3. lutego Grupa III wybrała się na wycieczkę do Filii nr 13 MBP przy ul. Grażyny. Oddaliśmy książki: „Niezwykłe przygody dziesięciu skarpetek” i „Pettson i Findus”. Wręczyliśmy też nasze rysunki do ostatnio czytanych opowiadań i baśni. Pan Adam – bibliotekarz podarował nam za to piękne zakładki do książek. Potem przyglądaliśmy się, jak wygląda zwracanie książek i wypożyczanie i wysłuchaliśmy opowieści o Tupciu Chrupciu, który nie chciał pójść do przedszkola. Na koniec Kubuś wybrał dla nas książki, które wypożyczyliśmy do czytania w przedszkolu. Postaramy się o nie bardzo dbać ;)

Wycieczka grupy IV do biblioteki

Gość w przedszkolu

W czwartek 2.02 gościliśmy w przedszkolu Tatę Róży, który przyszedł z gitarą. Opowiedział o swojej przygodzie z nauką gry na tym instrumencie, a potem zaprosił wszystkie przedszkolaki do słuchania i wspólnego śpiewu. Nasz gość ogłosił też dwa konkursy, w których należało odgadnąć, od czego pochodzi gitara i zadać najciekawsze pytanie. I tak oto dowiedzieliśmy się, że początek dał gitarze łuk, a najciekawsze pytanie dotyczyło magicznych „pokręteł” na główce instrumentu. Gratulujemy Oli z „zerówki” i Witusiowi z gr. III. Na koniec spotkania przedszkolaki mogły spróbować samodzielnie zagrać na gitarze „połówce”. Dziękujemy Tacie Róży za bardzo ciekawe spotkanie ;)

Bal Karnawałowy 2023

Rekrutacja na nowy rok szkolny

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Serdecznie informujemy, iż rekrutacja na nowy rok szkolny rozpoczyna się 27 lutego i kończy 10 marca. Nabór prowadzony jest w formie elektronicznej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji.

Zaproszenie na Jasełka w Grupie III

Strona 5 z 61« Pierwsza...34567...102030...Ostatnia »
Grudzień 2023
S M T W T F S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Kategorie wydarzeń

 • Brak kategorii

Archiwalne grupy