Ogłoszenie 1/2022 – Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na rzecz pracowników Przedszkola Nr 47 w Lublinie

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych poprzez kartę typu multi sport na rzecz pracowników Przedszkola Nr 47 w Lublinie.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
adres strony internetowej: www.p47.lublin.eu ; adres e-mail: poczta@p47.lublin.eu

2.Tryb udzielenia zamówienia


Postępowanie prowadzone bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie zapytania o cenę – na podstawie wewnętrznych przepisów Zamawiającego dotyczących udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca zapewnienia pracownikom dostępu do obiektów sportowych i korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych poprzez kartę typu multi sport.

4. Termin wykonania zamówienia
od 1 luty 2022 do 31grudnia 2022 r.

5. Informacje o miejscu i terminie składania ofert oraz o miejscu, terminie i trybie otwarcia ofert

5.1 Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Przedszkole Nr 47 ul. Mieszka I 3 20-610 Lublin lub drogą elektroniczną na adres: poczta@p47.lublin.eu
Termin składania ofert: 31 grudnia 2021r. godz. 12.00

5.2 Miejsce i termin rozpatrzenia ofert
Rozpatrzenie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:

Przedszkole Nr 47 ul. Mieszka I 3 20-610 Lublin
Termin rozpatrzenia ofert 31 grudnia 2021 r. godz. 12.15.

5.3 Tryb rozpatrzenia ofert
Rozpatrzenie ofert będzie jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny wykonania zamówienia.

6. Termin związania ofertą
Składający ofertę będzie nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania ofert

1) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.
3) Oferta powinna zawierać: cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT), stawkę podatku VAT oraz kwotę podatku VAT. Cenę należy obliczyć jako całkowite wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4) Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

5) Kopie dokumentów dołączone do oferty, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę, która podpisała ofertę.

6) Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą spięte, ponumerowane i podpisane lub parafowane przez osobę(y), która(e) podpisała(y) ofertę.

7) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8.Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty


1) Zamawiający przeprowadzi badanie ofert, które zostaną złożone w wymaganym terminie. W toku badania Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o usunięcie ewentualnych braków formalnych. Oferty niespełniające wymagań określonych w Ogłoszeniu zostaną odrzucone.
2) Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostaną odrzucone.
3) Kryterium oceny oferty będzie 100% cena wykonania przedmiotu zamówienia zawarta w ofercie.
4) Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę.

9. Udzielenie zamówienia

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
2) Jeżeli wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyn.

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz udzielanie wyjaśnień treści ogłoszenia
1) Wykonawcy mogą przesyłać oświadczenia, wnioski, zapytania oraz inne dokumenty:
– pocztą na adres Zamawiającego;
– pocztą elektroniczną na adres: poczta@p47.lublin.eu
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się w imieniu Zamawiającego z wykonawcami są:
dyrektor Przedszkola Nr 47 w Lublinie Edyta Działa
2) Zamawiający będzie przesyłał zawiadomienia, odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz inne informacje i dokumenty pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą na adresy wykonawców.

Październik 2023
S M T W T F S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Kategorie wydarzeń

  • Brak kategorii

Archiwalne grupy