Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

ZARZĄDZENIE  NR 5/2018 z dnia  10.09.2018 r.

DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 47 W LUBLINIE

w sprawie wprowadzenia

Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

w Przedszkolu nr 47 w Lublinie

 

Na podstawie ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. nr 30 poz. 1257) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz.46) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg wniosków w Przedszkolu nr 47 w Lublinie, które stanowią załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

 Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem  i stosowania jego postanowień.

§ 3

Nadzór nad wykonywaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Dyrektor Przedszkola nr 47 w Lublinie

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
w Przedszkolu nr 47 w Lublinie”

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., nr 30, poz.1257 z późn. zm.).

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r., nr 5, poz. 46 ).

Procedury przyjęto do realizacji Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola nr 47 w Lublinie z dnia 10.09.2018 r.

 

                                          ROZDZIAŁ I: SPRAWY OGÓLNE

§ 1

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje prawo składania skarg i wniosków do Dyrektora Przedszkola nr 47 w Lublinie:

1)      pracownikom przedszkola,

2)      rodzicom wychowanków,

3)      Radzie Rodziców Przedszkola Nr 47 w Lublinie

4)      organizacjom społecznym

5)      innym osobom prawnym i fizycznym.

                                                              § 2

Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi na temat funkcjonowania przedszkola z zachowaniem drogi służbowej: nauczyciel – dyrektor –  organ prowadzący – organ nadzorujący.

                                                             § 3

Do rejestru nie zapisuje się skarg, które nie zawierają imienia nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, czyli anonimów.                                                                    

§ 4

Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor Przedszkola Nr 47 w Lublinie.

                                                            

                                       ROZDZIAŁ II: SKARGI I WNIOSKI 

§ 5

1. Przedmiotem skargi może być:

1)      zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników pedagogicznych oraz obsługi,

2)      naruszenie praw i godności osobistej wychowanka,

3)      naruszenie strefy bezpieczeństwa wychowanka,

4)      przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

2. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy, które dotyczą:

1)      usprawnienia i ulepszenia organizacji pracy przedszkola,

2)      zapobiegania nadużyciom,

3)      polepszenia zaspokajania potrzeb wychowanków przedszkola.

§ 6

Jeżeli dyrektor przedszkola, który otrzymał skargę, nie jest właściwym organem do jej rozpatrzenia, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym równocześnie skarżącego albo wskazać mu właściwy organ.

§ 7

1.  Dyrektor przedszkola powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie     później jednak, niż:

1)      do czternastu dni,

2)      do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,

3)      do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana

2. O sposobie rozpatrzenia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego lub wnioskującego. (załącznik nr 1).

3. W razie niezałatwienia skargi lub rozpatrzenia wniosku w terminie określonym w ust.1 stosuje się odpowiednio:

1)      dyrektor przedszkola obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy; ten sam obowiązek ciąży na dyrektorze w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od dyrektora, ( załącznik nr 2).

2)      na niezałatwienie skargi lub wniosku w terminie określonym w ust.1 lub ustalonym w myśl ust.3 pkt.1, stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia do organu prowadzącego lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 8

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zawiera:  pieczęć przedszkola, wskazanie w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis i pieczęć służbową osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 9

 1.  W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrywania uznana została za bezzasadną
  i jej bezzasadność wskazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, dyrektor przedszkola może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

 1.  O załatwieniu w sposób określony w ust.1 skargi wniesionej ponownie, dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego.

                     ROZDZIAŁ III: PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

§ 10

 1.  W Przedszkolu Nr 47 w Lublinie przyjmowaniem skarg i wniosków zajmuje się dyrektor.
 1.  Czas przyjmowania skarg jest związany z harmonogramem pracy dyrektora  w kancelarii.

§ 11

 1. Skargi i wnioski składane w Przedszkolu nr 47 w Lublinie oraz związane z nimi pisma i dokumenty rejestruje się i przechowuje w kancelarii przedszkola.
 1. Rejestracją i przechowywaniem skarg i wniosków zajmuje się dyrektor przedszkola.

§ 12

 1. Rejestr skarg i wniosków uwzględnia następujące rubryki (załącznik nr 3)

1)      Liczba porządkowa.

2)      Data wpływu skargi.

3)      Data rejestrowania skargi.

4)      Adres osoby bądź instytucji wnoszącej skargi.

5)      Informacja na temat, czego dotyczy skarga.

6)      Termin załatwienia skargi.

7)      Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie  skargi.

8)      Data załatwienia.

9)      Krótka informacja o sposobie załatwienia skargi.

10)  Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

§ 13 

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu lub ustnie.
 2. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, dyrektor sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie
  (załącznik nr 4).

 

                   ROZDZIAŁ IV: ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

§ 14

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

§ 15

Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, dyrektor przedszkola do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień do:

1)       Rady Pedagogicznej

2)       Rady Rodziców

3)       Pracowników administracyjno-obsługowych przedszkola

4)       innych organów w zależności od rodzaju skargi lub wniosku.

§ 16

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, dyrektor przedszkola rozpatruje skargę lub wniosek należący do jego właściwości,
a pozostałe niezwłocznie przekazuje, nie później niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając odpis lub kopię skargi lub wniosku i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

 

                          ROZDZIAŁ V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawuje Dyrektor Przedszkola Nr 47 w Lublinie.

§ 18

W sprawach dotyczących przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, o których nie traktują niniejsze Procedury stosuje się odpowiednio przepisy KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.

§ 19

Do niniejszych Procedur dołącza się:

1)      załącznik nr 1 – wzór pisma do § 7

2)      załącznik nr 2 – wzór pisma do § 7 ust.3 pkt 1

3)      załącznik nr 3 – wzór rejestru skarg i wniosków do § 12

4)      załącznik nr 4 – wzór protokołu do § 13 ust. 2.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Procedury przyjmowania i rozpatrywania

skarg i wniosków w Przedszkolu Nr 47 w Lublinie

Dotyczy § 7

 

Lublin , dnia ……………………………

Znak: ……………………………..

Pan( Pani). ……………………………………………….

……………………………………………………..

……………………………………………………..

 

Przedszkole nr 47 w Lublinie zawiadamia na podstawie art. ……………. KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO i § 7 Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Przedszkolu nr 47 w Lublinie, że skarga / wniosek z dnia ……………………………..

 1.  jest uzasadniona (y)

Skarga / wniosek został (a) załatwiona (y) w następujący sposób:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1.  jest nieuzasadniona (y) z następujących przyczyn:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do wiadomości: ………………………………………………………………………

…………………………………………………..

(podpis i pieczątka imienna dyrektora)

 

Załącznik nr 2 do Procedury przyjmowania i rozpatrywania

skarg i wniosków w Przedszkolu nr 47 w Lublinie

Dotyczy § 7 ust. 3 pkt.1.

Lublin, dnia ……………………………. 

Znak: …………………………………….

 

Pan (Pani). ……………………………………………….

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Przedszkole nr 47 w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 245 KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO i § 7 Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Przedszkolu nr 47 w Lublinie, że wniosek z dnia ……………….. w sprawie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

nie może być załatwiony w terminie miesięcznym w przewidzianym w art. 237 KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEG i § 7 ust. 3 pkt 1 Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Przedszkolu nr 47 w Lublinie, ponieważ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W celu rozpatrzenia tego wniosku zostały podjęte następujące czynności:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przewidziany termin załatwienia wniosku ……………………

O sposobie załatwienia wniosku w tym terminie zostanie Pan ( Pani) zawiadomiony(na) odrębnym pismem.

Do wiadomości:………………………………………………………………………………………………………………

podpis i pieczątka imienna dyrektora

Załącznik nr 3 do Procedury przyjmowania i rozpatrywania

skarg i wniosków w Przedszkolu Nr 47 w Lublinie

Dotyczy § 12

 

REJESTR SKARG na rok szkolny ………………….

Lp.

Data rejestrowania

Nazwisko i imię osoby/instytucji wnoszącej skargę

Przedmiot skargi

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi

Data załatwienia

Sposób załatwienia

Uwagi

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

Załącznik nr 4 do Procedury przyjmowania i rozpatrywania

skarg i wniosków w Przedszkolu nr 47 w Lublinie

Dotyczy § 13 ust. 2.

Lublin , dnia ……………………………

 

PROTOKÓŁ NR …………….

 

sporządzony w dniu …………………….. przez ……………………………………………………………

( Imię i nazwisko, stanowisko)

w obecności świadków:

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pan ( Pani) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Imię i nazwisko (nazwa) )

zamieszkały ……………………………………………………………………………………………………………………………

( adres zamieszkania)

 

wnosi skargę / wniosek do Dyrektora Przedszkola nr 47 w Lublinie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

( podpis osoby wnoszącej skargę / wniosek) (podpis przyjmującego skargę lub wniosek)

Procedura skarg i wniosków 2018

 

Wrzesień 2023
S M T W T F S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Kategorie wydarzeń

 • Brak kategorii

Archiwalne grupy