RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju

Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

1. Celem ewaluacji było:

Zgromadzenie informacji na temat współpracy przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz własnego rozwoju.

2. Harmonogram badania:

Zdefiniowanie celów ewaluacji
i sposobów wykorzystania wyników ewaluacji
Zorganizowanie spotkania z Radą PedagogicznąPozyskania informacji o funkcjonowaniu przedszkola w środowisku lokalnym
Określenie odbiorców ewaluacji DyrektorNauczycieleRodzice
Identyfikacja zasobów Czas realizacji: 01.04.2021r. – 01.06.2021r.
Określenie przedmiotu ewaluacji Współpraca ze środowiskiem
Sformułowanie pytań kluczowych Czy w przedszkolu rozpoznaje się możliwości i potrzeby współpracy ze środowiskiem lokalnym?Czy współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój oraz na rozwój dzieci?Czy przedszkole wspomaga rozwój dzieci w oparciu o jakie działania na rzecz przedszkola i środowiska lokalnego?Czy w opinii rodziców współpraca ze środowiskiem lokalnym wspiera rozwój indywidualny dziecka?
Określenie kryteriów ewaluacji Skuteczność działań przedszkola
w funkcjonowaniu placówki w środowisku lokalnym
Dobór metod badawczych Ankieta dla rodzicówAnkieta dla nauczycieliWywiad z dyrektorem
Określenie formatu raportu i sposoby upowszechniania wyników Raport w formacie Word przedstawiony
i omówiony na spotkaniu Rady Pedagogicznej

3. Osoby  odpowiedzialne za przeprowadzenie ewaluacji oraz wykonawcy ewaluacji:

 • Przewodnicząca: Małgorzata Sieczka
 • Członkowie zespołu: Anita Domańska, Joanna Żyła, Agnieszka Piątkowska

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji

 1. Badania ankietowe przeprowadzono w dniach: 01.04.2021r – 30.05.2021r.
 2. Danych do badań dostarczyli:
 3. Nauczyciele (załącznik nr 1) – 7 osób
 4. Rodzice (załącznik nr 2) – 30 osób
 5. Dyrektor (załącznik nr 3)
 6. Organizacja zbierania danych odbywała się w następującym porządku:
 7. Opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej
 8. Przygotowanie narzędzi badawczych (ankiety, wywiad)
 9. Przeprowadzenie badań
 10. Sporządzenie raportu

Za kształt raportu odpowiada zespół ewaluacyjny. Sposób prezentacji wyników ewaluacji:

 • Nauczycielom – na posiedzeniu Rady pedagogicznej
 • Rodzicom – na stronie internetowej przedszkola

W celu uzyskania informacji na temat współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju przeprowadzono badania wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola we wszystkich grupach wiekowych oraz nauczycieli pracujących  w tym przedszkolu.

Analiza ankiet przeprowadzonych wśród rodziców

1. Z jakimi podmiotami/grupami/instytucjami/osobami przedszkole podejmuje współpracę?

Ankietowani rodzice uznali, że przedszkole współpracuje z poszczególnymi instytucjami:

 • Centrum Rozwoju Dziecka (100%)
 • Przedszkoliada (100%)
 • DPS (100%)
 • Góra Grosza (100%)
 • Inne Przedszkola (70%)
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (60%)
 • Instytucje kulturalne (56%)
 • Zakłady pracy (46%)
 • Instytucje wspierające edukację ekologiczną (40%)

2. Z jakich form współpracy oferowanej przez przedszkole, do którego uczęszcza Panśtwa dziecko korzystacie Państwo?

 • Konkursy wewnątrzprzeszkolne (66%)
 • Akcje charytatywne (60%)
 • Imprezy okolicznościowe, uroczystości online (60%)
 • Przesyłanie zdjęć i filmików zamieszczonych na stronie internetowej przedszkola (60%)
 • Konsultacje pedagogiczne, psychologiczne, pedagogiczne (56%)
 • Spotkania indywidualne (26%)
 • Wspieranie i organizacja inicjatyw lokalnych (26%)
 • Pedagogizacja rodziców (20%)

3. Jakie najważniejsze potrzeby społeczności lokalnej może zaspokajać przedszkole?

Wśród ankietowanych rodziców pojawiły się następujące odpowiedzi:

 • Promocja przedszkola,
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci,
 • Troska o środowisko,
 • Otwartość
 • Integracja
 • Poznanie środowiska lokalnego
 • Kształtowanie o postaw społecznych

4. Czy nauczyciele umożliwiają Państwu wyrażanie swojej opinii na temat potrzeb i możliwości Państwa dzieci w odniesieniu współpracy ze środowiskiem?

 • Tak (70%)
 • Nie (30%)

5. Czy nauczyciele lub dyrektor przedszkola zachęcają Państwa do angażowania się w działania na rzecz placówki?

 • Tak (76%)
 • Nie (24%)

6. Czy Państwa zdaniem oferowane przedsięwzięcia są atrakcyjne i wartościowe dla dzieci?

 • Tak (80%)
 • Nie mam zdania (20%)

7. Jakie korzyści dla dziecka wynikają, Państwa zdaniem, z podejmowanych przez przedszkole działań?

 • Rozwój intelektualny (100%)
 • Zdobywanie nowych umiejętności (100%)
 • Ciekawe spędzanie czasu (100%)
 • Kształtowanie postaw społecznych (100%)
 • Rozwój zainteresowań i zdolności (100%)
 • Otwartość w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi (100%)
 • Poznanie środowiska lokalnego (100%)

8. W jaki sposób dowiadujecie się Państwo o podejmowanych przez przedszkole działaniach na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym?

 • Tablica informacyjne w przedszkolu (80%)
 • Kontakt z nauczycielem (80%)
 • Kontakt z innymi rodzicami (70%)
 • Dziennik elektroniczny (65%)

9. W jaki sposób Państwa zdaniem obecna sytuacja pandemiczna wpłynęła na realizację współpracy ze środowiskiem lokalnym?

Ankietowani rodzice zgodnie uznali, że pandemia miała duży wpływ na ograniczenie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Analiza ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli

1. Z jakimi podmiotami/osobami ze środowiska lokalnego podjęła Pani współpracę?

Nauczycielki wszystkich grup podjęły współpracę z różnymi instytucjami . Została nawiązana współpraca z: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Przedszkolami, Biblioteką, ZOO Wojciechów, DPS, Centrum Rozwoju Dziecka, Filharmonia, Spotkania autorskie z artystami.

2. Jakie formy współpracy z podmiotami i osobami ze środowiska lokalnego podjęła Pani?

 • Konsultacje psychologiczne,
 • Konkursy międzyprzedszkolne
 • Akcje charytatywne
 • Przesyłanie zdjęć i filmików z uroczystości przedszkolnych

3. Co zdecydowało o podjętej współpracy z podmiotami i osobami ze środowiska lokalnego?

 • Zainteresowania i zdolności dzieci
 • Propozycje rodziców

4. Jakie korzyści dla przedszkola i dla rozwoju dzieci wynikają ze współpracy ze środowiskiem lokalnym?

 • Promocja przedszkola
 • Otwartość na potrzeby innych
 • Rozwijanie pasji dzieci i otwieranie ich na nowe możliwości

5. W jaki sposób informuje Pani rodziców o podejmowanych przez przedszkole działaniach na rzecz współprace ze środowiskiem lokalnym?

 • Dziennik elektroniczny (100%)
 • Strona internetowa przedszkola (90%)
 • Rozmowy indywidualne (80%)
 • Ogłoszenia (80%)

6. W jaki sposób obecna sytuacja pandemiczna wpłynęła na realizację współpracy ze środowiskiem lokalnym?

Nauczycielki zgodnie uznały, że sytuacja pandemiczna znacznie ograniczyła współpracę ze środowiskiem lokalnym.

7. W jaki sposób dokumentuje Pani współpracę ze środowiskiem?

 • Dziennik elektroniczny (100%)
 • Strona internetowa przedszkola (80%)
 • Fotografie, filmy (80%)
 • Dyplomy (40%)
 • Teczka grupy (20%)

Analiza wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem placówki

1. Proszę wymienić instytucje i organizacje stanowiące lokalne środowisko przedszkola.

Pani Dyrektor przyznała, iż podjęło współpracę z wieloma instytucjami
i organizacjami z okolicy. Były to m.in.:

 • Biblioteka Osiedlowa
 • DPS
 • Placówki oświatowe (szkoły, przedszkola)
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
 • Centrum Rozwoju Dziecka

2. Proszę wymienić najważniejsze inicjatywy podjęte przez przedszkole na rzecz środowiska w ostatnim czasie.

W wywiadzie Pani Dyrektor wymieniła następujące inicjatywy:

 • Konkursy między-przedszkolne
 • Dzień Rodziny
 • ,,Jasełka”
 • ,,Dzień Babci i Dziadka”
 • Festyn z okazji Dnia Dziecka
 • zbiórka  słodyczy i kartek okolicznościowych dla DPS-u
 • ,,Zakręcona akcja”- zbiórka plastikowych nakrętek dla Lubelskiego Hospicjum
 • „Góra grosza”

3. W jaki sposób pozyskuje Pani informacje na temat potrzeb i możliwości środowiska lokalnego?

Informacje na temat potrzeb Pani Dyrektor pozyskuje w trakcie spotkań, uroczystości, zebrań i rozmów.

4. Czy współpraca przedszkola z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój dzieci?

Zdaniem Pani Dyrektor współpraca przedszkola z podmiotami wpływa na rozwój dzieci: dzieci uczą się współżycia, prawidłowego zachowania, nabywają umiejętność odpowiedniego zachowania się, poszerzają wiedzę, rozwijają swoje zainteresowania, zdolności, poznają środowisko, uczą się szacunku do osób starszych, chorych.

WNIOSKI

W oparciu o analizę wyników przeprowadzonych badań uzyskano odpowiedzi na pytania kluczowe.

Mocne strony:

1. Przedszkole rozpoznaje potrzeby i analizuje możliwości współpracy  z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym

2. Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój oraz na rozwój dzieci:

 • Organizowane są ciekawe wycieczki, uroczystości przedszkolne, spotkania z ciekawymi ludźmi na terenie placówki.
 • Dzieci biorą udział w licznych konkursach o różnorakiej tematyce na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim
 • Nauczyciele podejmują różnorodne działania mające na celu wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego – analizują jego potrzeby, włączają się w ich działania, promują działania instytucji i zarazem działania przedszkola

3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci w oparciu o współpracę ze środowiskiem lokalnym:

 • Stała współpraca z biblioteką wpłynęła na wzrost zainteresowania dzieci czytaniem książek
 • Propagowanie czytelnictwa włączyło rodziców do współpracy i zachęciło ich do udziału w  zajęciach pt. „ Poczytaj mi Mama, Tato….”
 • Współpraca z DPS-ami rozwija u dzieci wrażliwość na osoby starsze i ich potrzeby oraz kształtuje wartości takie jak: szacunek, dobroć, miłość i zrozumienie
 • Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami rozwija zainteresowania dzieci, rozwija ich talenty
 • Akcje charytatywne angażują całe rodziny do wsparcia innych, potrzebujących osób oraz instytucje

4.  W opinii rodziców współpraca ze środowiskiem lokalnym wspiera rozwój indywidualny dziecka m.in. poprzez:

 • Współpracę z Centrum Rozwoju Dziecka, które  pomaga w rozwoju zdolności dzieci i ich talentów,wspomaga rodziców w wychowaniu poprzez takie formy jak: taniec, śpiew, nauka języka angielskiego, nauka gry w szachy -rozwój logicznego, strategicznego myślenia.

Słabe strony

1. Z powodu pandemii i wytycznych GIS ograniczono współpracę z wieloma instytucjami

III Rekomendacje

1. Nadal prowadzić i rozszerzać współpracę ze środowiskiem lokalnym z zachowaniem reżimu sanitarnego i zgodnie z wytycznymi GIS

2. Włączyć rodziców do aktywnego udziału we współpracę z lokalnymi instytucjami.

Luty 2023
S M T W T F S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Kategorie wydarzeń

 • Brak kategorii

Archiwalne grupy