Grupa maluszków

Jesteśmy u siebie, pracujemy i znamy zasady naszej grupy.

Grupa maluszków

Gimnastyka fajna sprawa, przyszła pora na działania.

Piknik historyczno-wojskowy „Służąc Polsce

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Szanowni
Rodzice,

Szanowne
Panie, Szanowni Panowie,

Do 30 września
br. w Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2021. Zebrane w spisie dane posłużą do prowadzenia skutecznej
polityki i rozwoju kraju. Pozwolą także lepiej zrozumieć strukturę
społeczno-demograficzną oraz ekonomiczną ludności, a także
potrzeby i kondycję naszego społeczeństwa.

Jednak spis,
to nie tylko dane dla kraju, ale także realne dane dla naszej
społeczności lokalnej. Dla każdego z nas, bez względu na to, czy
mieszkamy na wsi, czy w mieście. Zebrane i przeanalizowane dane
trafiają do samorządów, które następnie analizują potrzeby
mieszkańców i potrzeby inwestycyjne danego regionu.

W związku z
powyższym, zwracam się z prośbą o udziału w Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Niezbędne informacje
dotyczące spisu znajdują się na stronie https://spis.gov.pl/

Zwracam
jednocześnie uwagę, że udział w spisie jest formą spełnienia
obywatelskiego obowiązku. Każda instytucja i każda osoba,
angażując się w popularyzację spisu ludności pokazuje, że jest
odpowiedzialna społecznie i daje prawidłowy przykład nie tylko
społeczeństwu, ale przede wszystkim naszym dzieciom, które są
przyszłością naszego kraju. #spiszmy się jak na Rodziców
przystało!

Pracownicy GUS
przygotowali materiały edukacyjne, które można wykorzystać będąc
z dziećmi w domu. Są to materiały dla dzieci w wieku przedszkolnym
(kolorowanki, gry, zabawy), dla dzieci ze szkół podstawowych
(łamigłówki) i szkół ponadpodstawowych. Zapraszam na naszą
stronę spis.gov.pl i zakładkę „Materiały do pobrania”
oraz na stronę stat.gov.pl/portal-edukacyjny/.

Państwa
wsparcie będzie dla nas nieocenioną pomocą i przyczyni się do
sukcesu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 i
wpłynie na lepszą przyszłość naszych Rodzin i dzieci.

Prezes

Głównego
Urzędu Statystycznego I-I dr Dominik Rozkrut

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 3 w Lublinie

Informacja dla Rodziców

dzieci
i uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i
słabowidzących oraz z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera

Na
podstawie Uchwały nr
946/XXX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2021 r.

w
sprawie określenia terenu działania publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, prowadzonych
przez miasto Lublin

z
dniem 1 września 2021 r. w sprawie wydania orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dla dzieci i uczniów niesłyszących i
słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz z autyzmem w
tym z Zespołem Aspergera

ze szkół i placówek z rejonu działania Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 należy
zgłaszać się do Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w
Lublinie, ul. Radości 8, tel. 81 442 30 01.

Dyrektor Poradni

dr
Ewa Ziarek

15 września grupa III obchodziła Międzynarodowy Dzień Kropki.

15 września grupa III obchodziła Międzynarodowy Dzień Kropki. Celem było wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania. Tego dnia nasze zabawy wypełnione były kolorowymi kropkami.

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju

Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

1. Celem ewaluacji było:

Zgromadzenie informacji na temat współpracy przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz własnego rozwoju.

2. Harmonogram badania:

Zdefiniowanie celów ewaluacji
i sposobów wykorzystania wyników
ewaluacji
Zorganizowanie spotkania z Radą PedagogicznąPozyskania informacji o funkcjonowaniu przedszkola
w środowisku lokalnym

Określenie odbiorców ewaluacji DyrektorNauczycieleRodzice

Identyfikacja zasobów Czas realizacji: 01.04.2021r. – 01.06.2021r.
Określenie przedmiotu ewaluacji Współpraca ze środowiskiem
Sformułowanie pytań kluczowych Czy w przedszkolu rozpoznaje się możliwości i
potrzeby współpracy ze środowiskiem lokalnym?Czy współpraca przedszkola ze środowiskiem
lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój oraz na rozwój dzieci?Czy przedszkole wspomaga rozwój dzieci w oparciu o
jakie działania na rzecz przedszkola i środowiska lokalnego?Czy w opinii rodziców współpraca ze środowiskiem
lokalnym wspiera rozwój indywidualny dziecka?

Określenie kryteriów ewaluacji Skuteczność działań przedszkola
w funkcjonowaniu placówki w
środowisku lokalnym
Dobór metod badawczych Ankieta dla rodzicówAnkieta dla nauczycieliWywiad z dyrektorem

Określenie formatu raportu i sposoby
upowszechniania wyników
Raport
w formacie Word przedstawiony
i omówiony na spotkaniu Rady Pedagogicznej

3. Osoby 
odpowiedzialne za przeprowadzenie ewaluacji oraz wykonawcy ewaluacji:

 • Przewodnicząca: Małgorzata Sieczka
 • Członkowie
  zespołu: Anita Domańska, Joanna Żyła, Agnieszka Piątkowska

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji

 1. Badania ankietowe przeprowadzono w dniach:
  01.04.2021r – 30.05.2021r.
 2. Danych do badań dostarczyli:
 3. Nauczyciele (załącznik nr 1) – 7 osób
 4. Rodzice (załącznik nr 2) – 30 osób
 5. Dyrektor (załącznik nr 3)
 6. Organizacja zbierania danych odbywała się w
  następującym porządku:
 7. Opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej
 8. Przygotowanie narzędzi badawczych (ankiety, wywiad)
 9. Przeprowadzenie badań
 10. Sporządzenie raportu

Za kształt
raportu odpowiada zespół ewaluacyjny. Sposób prezentacji wyników ewaluacji:

 • Nauczycielom – na posiedzeniu Rady pedagogicznej
 • Rodzicom – na stronie internetowej przedszkola

W celu uzyskania
informacji na temat współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym na rzecz
wzajemnego rozwoju przeprowadzono badania wśród rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola we wszystkich grupach wiekowych oraz nauczycieli
pracujących  w tym przedszkolu.

Analiza ankiet przeprowadzonych wśród
rodziców

1. Z jakimi
podmiotami/grupami/instytucjami/osobami przedszkole podejmuje współpracę?

Ankietowani rodzice
uznali, że przedszkole współpracuje z poszczególnymi instytucjami:

 • Centrum Rozwoju Dziecka (100%)
 • Przedszkoliada (100%)
 • DPS (100%)
 • Góra Grosza (100%)
 • Inne Przedszkola (70%)
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (60%)
 • Instytucje kulturalne (56%)
 • Zakłady pracy (46%)
 • Instytucje wspierające edukację ekologiczną (40%)

2. Z jakich form
współpracy oferowanej przez przedszkole, do którego uczęszcza Panśtwa dziecko
korzystacie Państwo?

 • Konkursy wewnątrzprzeszkolne (66%)
 • Akcje charytatywne (60%)
 • Imprezy okolicznościowe, uroczystości online (60%)
 • Przesyłanie zdjęć i filmików zamieszczonych na stronie internetowej
  przedszkola (60%)
 • Konsultacje pedagogiczne, psychologiczne, pedagogiczne (56%)
 • Spotkania indywidualne (26%)
 • Wspieranie i organizacja inicjatyw lokalnych (26%)
 • Pedagogizacja rodziców (20%)

3. Jakie
najważniejsze potrzeby społeczności lokalnej może zaspokajać przedszkole?

Wśród ankietowanych
rodziców pojawiły się następujące odpowiedzi:

 • Promocja przedszkola,
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci,
 • Troska o środowisko,
 • Otwartość
 • Integracja
 • Poznanie środowiska lokalnego
 • Kształtowanie o postaw społecznych

4. Czy nauczyciele
umożliwiają Państwu wyrażanie swojej opinii na temat potrzeb i możliwości
Państwa dzieci w odniesieniu współpracy ze środowiskiem?

 • Tak (70%)
 • Nie (30%)

5. Czy nauczyciele
lub dyrektor przedszkola zachęcają Państwa do angażowania się w działania na
rzecz placówki?

 • Tak (76%)
 • Nie (24%)

6. Czy Państwa
zdaniem oferowane przedsięwzięcia są atrakcyjne i wartościowe dla dzieci?

 • Tak (80%)
 • Nie mam zdania (20%)

7. Jakie korzyści
dla dziecka wynikają, Państwa zdaniem, z podejmowanych przez przedszkole
działań?

 • Rozwój intelektualny (100%)
 • Zdobywanie nowych umiejętności (100%)
 • Ciekawe spędzanie czasu (100%)
 • Kształtowanie postaw społecznych (100%)
 • Rozwój zainteresowań i zdolności (100%)
 • Otwartość w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi (100%)
 • Poznanie środowiska lokalnego (100%)

8. W jaki sposób
dowiadujecie się Państwo o podejmowanych przez przedszkole działaniach na rzecz
współpracy ze środowiskiem lokalnym?

 • Tablica informacyjne w przedszkolu (80%)
 • Kontakt z nauczycielem (80%)
 • Kontakt z innymi rodzicami (70%)
 • Dziennik elektroniczny (65%)

9. W jaki sposób
Państwa zdaniem obecna sytuacja pandemiczna wpłynęła na realizację współpracy
ze środowiskiem lokalnym?

Ankietowani rodzice
zgodnie uznali, że pandemia miała duży wpływ na ograniczenie współpracy ze
środowiskiem lokalnym.

Analiza
ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli

1. Z jakimi
podmiotami/osobami ze środowiska lokalnego podjęła Pani współpracę?

Nauczycielki
wszystkich grup podjęły współpracę z różnymi instytucjami . Została nawiązana
współpraca z: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Przedszkolami, Biblioteką,
ZOO Wojciechów, DPS, Centrum Rozwoju Dziecka, Filharmonia, Spotkania autorskie
z artystami.

2. Jakie formy
współpracy z podmiotami i osobami ze środowiska lokalnego podjęła Pani?

 • Konsultacje psychologiczne,
 • Konkursy międzyprzedszkolne
 • Akcje charytatywne
 • Przesyłanie zdjęć i filmików z uroczystości przedszkolnych

3. Co zdecydowało o
podjętej współpracy z podmiotami i osobami ze środowiska lokalnego?

 • Zainteresowania i zdolności dzieci
 • Propozycje rodziców

4. Jakie korzyści
dla przedszkola i dla rozwoju dzieci wynikają ze współpracy ze środowiskiem
lokalnym?

 • Promocja przedszkola
 • Otwartość na potrzeby innych
 • Rozwijanie pasji dzieci i otwieranie ich na nowe możliwości

5. W jaki sposób
informuje Pani rodziców o podejmowanych przez przedszkole działaniach na rzecz
współprace ze środowiskiem lokalnym?

 • Dziennik elektroniczny (100%)
 • Strona internetowa przedszkola (90%)
 • Rozmowy indywidualne (80%)
 • Ogłoszenia (80%)

6. W jaki sposób
obecna sytuacja pandemiczna wpłynęła na realizację współpracy ze środowiskiem
lokalnym?

Nauczycielki
zgodnie uznały, że sytuacja pandemiczna znacznie ograniczyła współpracę ze
środowiskiem lokalnym.

7. W jaki sposób
dokumentuje Pani współpracę ze środowiskiem?

 • Dziennik elektroniczny (100%)
 • Strona internetowa przedszkola (80%)
 • Fotografie, filmy (80%)
 • Dyplomy (40%)
 • Teczka grupy (20%)

Analiza wywiadu przeprowadzonego z
Dyrektorem placówki

1.
Proszę wymienić instytucje i organizacje stanowiące lokalne środowisko przedszkola.

Pani
Dyrektor przyznała, iż podjęło współpracę z wieloma instytucjami
i organizacjami z okolicy. Były to m.in.:

 • Biblioteka
  Osiedlowa
 • DPS
 • Placówki
  oświatowe (szkoły, przedszkola)
 • Poradnia
  Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  w Lublinie
 • Centrum Rozwoju Dziecka

2.
Proszę wymienić najważniejsze inicjatywy podjęte przez przedszkole na rzecz
środowiska w ostatnim czasie.

W
wywiadzie Pani Dyrektor wymieniła następujące inicjatywy:

 • Konkursy między-przedszkolne
 • Dzień
  Rodziny
 • ,,Jasełka”
 • ,,Dzień
  Babci i Dziadka”
 • Festyn z
  okazji Dnia Dziecka
 • zbiórka  słodyczy i kartek okolicznościowych dla DPS-u
 • ,,Zakręcona akcja”- zbiórka plastikowych nakrętek dla Lubelskiego
  Hospicjum
 • „Góra grosza”

3.
W jaki sposób pozyskuje Pani informacje na temat potrzeb i możliwości
środowiska lokalnego?

Informacje na temat potrzeb Pani Dyrektor
pozyskuje w trakcie spotkań, uroczystości, zebrań i rozmów.

4. Czy współpraca przedszkola z podmiotami
działającymi w środowisku wpływa na rozwój dzieci?

Zdaniem
Pani Dyrektor współpraca przedszkola z podmiotami wpływa na rozwój dzieci:
dzieci uczą się współżycia, prawidłowego zachowania, nabywają umiejętność
odpowiedniego zachowania się, poszerzają wiedzę, rozwijają swoje
zainteresowania, zdolności, poznają środowisko, uczą się szacunku do osób
starszych, chorych.

WNIOSKI

W oparciu o analizę wyników
przeprowadzonych badań uzyskano odpowiedzi na pytania kluczowe.

Mocne strony:

1.
Przedszkole rozpoznaje potrzeby i analizuje możliwości współpracy  z instytucjami i organizacjami w środowisku
lokalnym

2. Współpraca przedszkola ze środowiskiem
lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój oraz na rozwój dzieci:

 • Organizowane są ciekawe wycieczki, uroczystości
  przedszkolne, spotkania z ciekawymi ludźmi na terenie placówki.
 • Dzieci biorą udział w licznych konkursach o
  różnorakiej tematyce na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim
 • Nauczyciele
  podejmują różnorodne działania mające na celu wykorzystanie zasobów środowiska
  lokalnego – analizują jego potrzeby, włączają się w ich działania, promują
  działania instytucji i zarazem działania przedszkola

3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci w oparciu o współpracę ze
środowiskiem lokalnym:

 • Stała
  współpraca z biblioteką wpłynęła na wzrost zainteresowania dzieci czytaniem
  książek
 • Propagowanie
  czytelnictwa włączyło rodziców do współpracy i zachęciło ich do udziału w  zajęciach pt. „ Poczytaj mi Mama, Tato….”
 • Współpraca
  z DPS-ami rozwija u dzieci wrażliwość na osoby starsze i ich potrzeby oraz
  kształtuje wartości takie jak: szacunek, dobroć, miłość i zrozumienie
 • Współpraca
  z innymi przedszkolami i szkołami rozwija zainteresowania dzieci, rozwija ich
  talenty
 • Akcje
  charytatywne angażują całe rodziny do wsparcia innych, potrzebujących osób oraz
  instytucje

4.  W
opinii rodziców współpraca ze środowiskiem lokalnym wspiera rozwój indywidualny
dziecka m.in. poprzez:

 • Współpracę
  z Centrum Rozwoju Dziecka, które  pomaga
  w rozwoju zdolności dzieci i ich talentów,wspomaga rodziców w wychowaniu
  poprzez takie formy jak: taniec, śpiew, nauka języka angielskiego, nauka gry w
  szachy -rozwój logicznego, strategicznego myślenia.

Słabe
strony

1.
Z powodu pandemii i wytycznych GIS ograniczono współpracę z wieloma
instytucjami

III
Rekomendacje

1. Nadal prowadzić i rozszerzać współpracę
ze środowiskiem lokalnym z zachowaniem reżimu sanitarnego i zgodnie z
wytycznymi GIS

2. Włączyć rodziców do aktywnego udziału we
współpracę z lokalnymi instytucjami.

Pierwszy koncert w naszym przedszkolu

Dobre obyczaje w koncertowym wydaniu

Grupa III

Poznajemy zawód lekarza, czyli w jaki sposób należy dbać o własne zdrowie.

Tor przeszkód – zabawy ruchowe pozwalające na przechodzenie, skakanie, turlanie, przeskakiwanie i pokonywanie przeszkód.

Strona 1 z 9912345...102030...Ostatnia »
Wrzesień 2021
M T W T F S S
« Aug    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Kategorie wydarzeń

 • Brak kategorii

Archiwalne grupy